Prednosti saradnje

Novitas Consult individualizovanim merama usmerenim ka motivisanom pojedincu osposobljava na radnom mestu („on the job training“), raspoređuje na radno mesto koje odgovara znanjima, veštinama i sposobnostima i omogućava jednake šanse osobi sa invaliditetom ka optimalnoj samostalnosti i nezavisnosti.

Saradnja sa Novitas Consult-om obezbeđuje istovremeno kupovinu proizvoda i usluga visokog kvaliteta, značajnu uštedu u finansijskom poslovanju, izvršenje zakonske obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom i integrisanje društveno odgovornog poslovanja u poslovni model partnerske kompanije.

Edukacija i podizanje svesti

Novitas Consult edukacijom svojih klijenata i poslodavaca na otvorenom tržištu rada stvara zajednički svet koji doprinosi:

Razumevanju i uticaju invaliditeta na pojedinca i porodicu, njegovom društvenom i ekonomskom jačanju kroz razvoj i napredovanje u karijeri

Potrebi osnaživanja zajednice da osobama sa invaliditetiom pruži jednake mogućnost za obrazovanje i rad

Informisanju i obučavanju o ispravnom funkcionisanju u skladu sa zakonskim obavezama i evaluaciju efekata saradnje, što sve zajedno razvija jedinstven sistem međusobne saradnje i podrške

Paket benefita

Saradnja sa Novitas Consult omogućava:

 • kupovinu proizvoda i usluga visokog kvaliteta
 • kupovinu voća i povrća očuvanih energetskih i hranljivih vrednosti
 • kupovinu zdravih i bezbednih proizvoda
 • jasnu i konkretnu uštedu u finansijskom poslovanju
 • izvršenje zakonske obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom  
 • integrisanje društveno odgovornog poslovanja u poslovni model kompanije

Dodatne usluge u sklopu saradnje

 • Informisanje klijenata o odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitacji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i pratećih podzakonskih akata
 • Edukacija klijenata o načinu izvršenja obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom
 • Priprema potrebne dokumentacije (ugovore, sporazume/protokole o saradnji i slično)
 • Praćenje i izveštavanje klijenata o dinamici izvršenja obaveza
 • Savetovanje o načinu obaveštavanja Poreske uprave o izvršenim obavezama

Zakonske odredbe

Obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ima svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje 20 zaposlenih lica i ne smatra se novoosnovanim poslodavcem u skladu sa Zakonom. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom, dok poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

Ukoliko ne zasnujete radni odnos sa osobom sa invaliditetom u obavezi ste da obavezu izvršite na jedan od sledećih načina:

 1. Uplatite sredstva na uplatni račun budžeta Republike Srbije najkasnije u roku koji je propisan za podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (rok je do 5. u mesecu za prethodni mesec);
 1. Da zaključite ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i izvršite finansijsku obavezu iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenjem usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, a prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora. 

Smatra se da ste izvršili obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršavanjem finansijske obaveze iz ugovora, pod uslovom da ste izvršili plaćanje dobavljaču po osnovu jednog ili više ugovora i da je vrednost finansijske obaveze iz jednog ili zbirna vrednost iz više ugovora u momentu njihovog zaključenja veća ili jednaka vrednosti 20 prosečnih zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Kalkulator uštede

Uz pomoć ovog kalkulatora, unosom prosečne bruto zarade (čiji iznos možete pronaći klikom ovde), možete izračunati projekciju vaše godišnje obaveze za jednu osobu sa invaliditetom, moguću uštedu i druge relevantne parametre prilikom saradnje sa Novitas Consult-om.

Saznajte na koji način možete optimalno da planirate i ujedno maksimalno da uštedite!

  Lični kanali komunikacije

  Novitas Consult neguje:

  • otvorenu i odgovornu komunikaciju sa zaposlenima, klijentima i saradnicima
  • transparentnost informacija koje se odnose na proizvodne procese, poslovne i etičke vrednosti
  • kompetentno pristupanje svim našim aktivnostima 
  • predstavljanje i promociju primera dobre prakse, zajedničkih akcija i ostvarenih uticaja na unapređenje uslova poslovanja
  • produktivne partnerske odnose 
  • korišćenje svih dostupnih kanala za prezentovanje stavova, saveta i informacija 
  • primenu edukativnih i savetodavnih metoda u komunikaciji sa klijentim, a u cilju otklanjanja stereotipa i predrasuda i usvajanja ispravnih stavova prema osobama sa invaliditetom i preduzećima koja ih radno osposobljavaju i zapošljavaju

  Postanite i vi naši zadovoljni klijenti,
  kao deo grupacije uspešnih i angažovanih kompanija koje razvijaju inkluzivno društvo

  Za više informacija ili vašu individualnu ponudu o saradnji, možete da nas kontaktirate