Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija je kompleksan, dinamičan, multikulturalan, multidisciplinarni i kontinuirani proces koji obuhvata više različitih usluga.

One nisu jednake za svakog pojedinca već se prilagođavaju i variraju u odnosu na potrebe i faze razvoja svake osobe uključene u ovaj proces. Iako se primarno odnosi na sticanje radnih veština, profesionalna rehabilitacija ima za cilj i integraciju osobe sa invaliditetom ne samo u radnu, već i u širu društvenu sredinu osnaživanjem i razvijanjem samopoštovanja i samoefikasnosti.

Novitas Consult obezbeđuje i realizuje sledeće usluge profesionalne rehabilitacije:

 • Stručna procena i evaluacija;
 • Profesionalno i radno osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija;
 • Profesionalna selekcija;
 • Zaposlenje;
 • Adaptacija i/ili prilagođavanje posla / radnog mesta / uslova rada;
 • Napredovanje na poslu;
 • Pripreme za penzionisanje i penziju. 

Sve usluge i faze profesionalne rehabilitacije prati stručna evaluacija koja sagledava uspeh osobe sa invaliditetom u ličnom, obrazovnom i socijalnom domenu.

Novitas Consult u svom radu usvaja i primenjuje biopsihosocijalni model profesionalne rehabilitacije, uzimajući u obzir zdravstveni status, psihološke faktore i društveni kontekst koji utiču na funkcionisanje pojedinca.

Individualni plan profesionalne rehabilitacije svake osobe sa invaliditetom razvija se na osnovu stručne evaluacije Novitas Consult visokoobrazovanih profesionalaca, zaposlenih i radno angažovanih na poslovima:

 • savetnika za profesionalnu asistenciju i 
 • savetnika za integraciju na radnom mestu.

Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija je kompleksan, dinamičan, multikulturalan, multidisciplinarni i kontinuirani proces koji obuhvata više različitih usluga.

One nisu jednake za svakog pojedinca već se prilagođavaju i variraju u odnosu na potrebe i faze razvoja svake osobe uključene u ovaj proces. Iako se primarno odnosi na sticanje radnih veština, profesionalna rehabilitacija ima za cilj i integraciju osobe sa invaliditetom ne samo u radnu, već i u širu društvenu sredinu osnaživanjem i razvijanjem samopoštovanja i samoefikasnosti.

Novitas Consult obezbeđuje i realizuje sledeće usluge profesionalne rehabilitacije:

 • Stručna procena i evaluacija;
 • Profesionalno i radno osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija;
 • Profesionalna selekcija;
 • Zaposlenje;
 • Adaptacija i/ili prilagođavanje posla / radnog mesta / uslova rada;
 • Napredovanje na poslu;
 • Pripreme za penzionisanje i penziju. 

Sve usluge i faze profesionalne rehabilitacije prati stručna evaluacija koja sagledava uspeh osobe sa invaliditetom u ličnom, obrazovnom i socijalnom domenu.

Novitas Consult u svom radu usvaja i primenjuje biopsihosocijalni model profesionalne rehabilitacije, uzimajući u obzir zdravstveni status, psihološke faktore i društveni kontekst koji utiču na funkcionisanje pojedinca.

Individualni plan profesionalne rehabilitacije svake osobe sa invaliditetom razvija se na osnovu stručne evaluacije Novitas Consult visokoobrazovanih profesionalaca, zaposlenih i radno angažovanih na poslovima:

 • savetnika za profesionalnu asistenciju i 
 • savetnika za integraciju na radnom mestu.

Analiza faktora:

Lični aspekti (ličnost, interesovanja, inteligencija, kognitivni kapaciteti, obrazovna postignuća, lično i socijalno prilagođavanje, socijalne veštine)

Aspekti koji su u vezi sa radom (radno iskustvo, stručne sposobnosti, stručno prilagođavanje i ponašanje u radnoj sredini) i

Situacioni aspekti (medicinske, psihološke, kulturne, socijalne, defektološke, obrazovne)

Analizom faktora gradi se individualni plan profesionalne rehabilitacije koji je osnova za pružanje personalizovane podrške i pomoći u profesionalnom razvoju i osposobljavanju.

U okviru procesa profesionalne rehabilitacije stručni tim obavlja i analizu posla koja ukazuje na to koji su zahtevi radnog mesta, šta zaposleni treba da radi na svom radnom mestu i na koji način osoba treba da obavlja posao. Ove pretpostavke su sadržane u razvijenim programima obuke koje Novitas Consult sprovodi kako za svoje zaposlene, tako i za osobe sa invaliditetom i druge pojedince koji dolaze iz društveno marginalizovanih grupa i koji žele da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju. Sve osobe sa invaliditetom, koje stiču zaposlenje u kompaniji Novitas Consult, mogu pronaći detaljne opise poslova u sistematizaciji radnih mesta.

Do sada postoje tri akreditovana programa obuke za osobe sa invaliditetom:

Program obuke za sortiranje, pakovanje i prepakivanje prehrambenih proizvoda

Program za zbirno i kombinovano pakovanje neprehrambenih proizvoda

Program obuke osoba sa invaliditetom za proizvodnju i konfekcioniranje potrošnih, reklamnih i ambalažnih proizvoda

Ovi akreditovani programi razvijeni su sa jasno definisanim ciljevima i ishodima obuke, sa sadržajem i metodama izvođenja teorijskog i praktičnog gradiva, unapred utvrđenim načinom praćenja i provere uspeha polaznika, uz tehničke, prostorne, programske i organizacione standarde, trajanje programa i odgovarajući stručni kadar koji radi na njihovoj realizaciji.

Specifičnost izvođenja radnog osposobljavanja u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ogleda se u tome što osoba sa invaliditetom od prvog dana stiče lično iskustvo rada u radnom okruženju, kroz stalnu korelaciju učenja i prakse uz nastavnika praktične nastave, koji je pored predavača i stručnih radnika ključna osoba u primeni efikasnih metoda u zavisnosti od željenih ishoda, kao što su učenje posmatranjem, imitacijom, slušanjem, putem razgovora, podučavanjem i međusobnim pomaganjem, učenjem putem povratne informacije i što je najvažnije – uvežbavanjem postupaka.

Proces profesionalne rehabilitacije koji primenjuje Novitas Consult uključuje i razvoj socijalnih, „mekih“ veština:

Sposobnosti  i radne veštine osobe sa invaliditetom, njeni stavovi, obrazovanje i motivacija moraju biti kompatibilni sa očekivanjima i zahtevima poslodavca u izvršavanju radnih naloga i upustava, uz poštovanje pravila o unutrašnjoj organizaciji i radne discipline. Kompanija Novitas Consult je uspela da stvori kompaktan tim koji se sa lakoćom prilagođava radnim zadacima – sa više od 80% osoba sa invaliditetom od ukupno zaposlenih.

Uspešne priče: