Posvećenost osobama sa invaliditetom

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom ostvarujemo njihovom edukacijom, profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, pružanjem podrške i pomoći pojedincima i porodicama. Ovaj cilj ostvarujemo saradnjom sa lokalnom zajednicom u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti ka stvaranju inkluzivne sredine, saradnjom sa vladinim sektorom, učešćem na javnim skupovima na kojima se rešava problematika osoba sa invaliditetom i zajedničkim projektnim i drugim aktivnostima sa nevladinim sektorom kako bi položaj i problemi osoba sa invaliditetom postali vidljivi i podstakli celokupno društvo na njihovo rešavanje.

Do sada smo, između ostalog:

 • Mesečno donirali voće i povrće organizaciji „Humano srce Šapca”;
 • Sakupljali plastične čepove za akciju „Čep za hendikep”;
 • Pružali podršku i pomoć koleginici čije dete ima smetnje u razvoju;
 • Učestvovali u zajedničkim aktivnostima organizacija „Srbi za Srbe“, „Dečija radost“ i dr;
 • Učestvovali u projektu „Odgovorno za društvo“ u organizaciji kompanije Delhaize Serbia;
 • Organizovali prvo savetovanje u Mačvanskom okrugu pod nazivom „Kako i zašto zaposliti osobu sa invaliditetom“;
 • Učestvovali na konferenciji „Ravnopravno u lancu vrednosti“ sa ciljem da se velike kompanije uključe u lanac dobavljača;
 • Kao aktivni panelisti učestvovali na Sedmom evropskom kongresu osoba sa invaliditetom „Živeti u susretu“;
 • Učestvovali u projektu „Usmerimo se na bitno“ Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
 • Učestovovali u radu radionice „Nabavka sa smislom-odgovor prakse“;
 • Učestvovali na manifestacijama „JEDNAKI” u organizaciji Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
 • Učestvovali na javnom času „Kako mi to radimo“;
 • Učestvovali u serijalu „JA, preduzetnik“;
 • Sarđivali sa specijalnom školom „Sveti Sava“;
 • Učestvovali na Panel diskusiji Osobe sa invaliditetom, iskustvom, integritetom“; 
 • Organizovali posetu učenika specijalne škole preduzeću „Novitas Consult“;
 • Obezbedili godišnje ulaznice za bazen za sve zaposlene;
 • Obezbedili redovne lekarske specijalističke preglede za sve zaposlene;
 • Organizovali i nastavljamo da organizujemo zajednička putovanja i izlete za svoje zaposlene dva puta godišnje;
 • Predstavili aktivnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na sednicama Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije;
 • Aktivno radili u Udruženju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije i Udruženju poslovnih žena Srbije;
 • Neposredno i kontinuirano sarađivali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje;
 • Učestvovali na edukativnoj radionici dva puta godišnje „Podrška ženskom preduzetništvu” u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije i Privredne komore Srbije, a u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije, uz podršku DHL International iz Beograda;
 • Učestvovali na Freja forumu 2018. u okviru projekta od međunarodnog značaja kojim je koordiniralo Udruženje poslovnih žena Srbije, a u partnerstvu sa organizacijama iz javnog, poslovnog i nevladinog sektora iz regiona, koji su okupljeni oko Freja foruma;
 • Predstavili prednosti saradnje sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na konferenciji „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo u borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva“ u organizaciji Caritas Šabac;
 • Učestvovali realizacijom obuka sa pet osoba u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ u organizaciji GIZ-a (Nemačke saradnje u Srbiji) i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije;
 • Predstavili naš rad i motivisali poslodavce na radionici „Kako i zašto zaposliti osobe sa invaliditetom“ u saradnji sa Gradskom upravom Grada Šapca.

Do sada smo, između ostalog:

 • Mesečno donirali voće i povrće organizaciji „Humano srce Šapca”;
 • Sakupljali plastične čepove za akciju „Čep za hendikep”;
 • Pružali podršku i pomoć koleginici čije dete ima smetnje u razvoju;
 • Učestvovali u zajedničkim aktivnostima organizacija „Srbi za Srbe“, „Dečija radost“ i dr;
 • Učestvovali u projektu „Odgovorno za društvo“ u organizaciji kompanije Delhaize Serbia;
 • Organizovali prvo savetovanje u Mačvanskom okrugu pod nazivom „Kako i zašto zaposliti osobu sa invaliditetom“;
 • Učestvovali na konferenciji „Ravnopravno u lancu vrednosti“ sa ciljem da se velike kompanije uključe u lanac dobavljača;

[read more] 

 • Kao aktivni panelisti učestvovali na Sedmom evropskom kongresu osoba sa invaliditetom „Živeti u susretu“;
 • Učestvovali u projektu „Usmerimo se na bitno“ Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
 • Učestovovali u radu radionice „Nabavka sa smislom-odgovor prakse“;
 • Učestvovali na manifestacijama „JEDNAKI” u organizaciji Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
 • Učestvovali na javnom času „Kako mi to radimo“;
 • Učestvovali u serijalu „JA, preduzetnik“;
 • Sarđivali sa specijalnom školom „Sveti Sava“;
 • Učestvovali na Panel diskusiji Osobe sa invaliditetom, iskustvom, integritetom“; 
 • Organizovali posetu učenika specijalne škole preduzeću „Novitas Consult“;
 • Obezbedili godišnje ulaznice za bazen za sve zaposlene;
 • Obezbedili redovne lekarske specijalističke preglede za sve zaposlene;
 • Organizovali i nastavljamo da organizujemo zajednička putovanja i izlete za svoje zaposlene dva puta godišnje;
 • Predstavili aktivnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na sednicama Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije;
 • Aktivno radili u Udruženju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije i Udruženju poslovnih žena Srbije;
 • Neposredno i kontinuirano sarađivali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje;
 • Učestvovali na edukativnoj radionici dva puta godišnje „Podrška ženskom preduzetništvu” u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije i Privredne komore Srbije, a u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije, uz podršku DHL International iz Beograda;
 • Učestvovali na Freja forumu 2018. u okviru projekta od međunarodnog značaja kojim je koordiniralo Udruženje poslovnih žena Srbije, a u partnerstvu sa organizacijama iz javnog, poslovnog i nevladinog sektora iz regiona, koji su okupljeni oko Freja foruma;
 • Predstavili prednosti saradnje sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na konferenciji „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo u borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva“ u organizaciji Caritas Šabac;
 • Učestvovali realizacijom obuka sa pet osoba u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ u organizaciji GIZ-a (Nemačke saradnje u Srbiji) i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije;
 • Predstavili naš rad i motivisali poslodavce na radionici „Kako i zašto zaposliti osobe sa invaliditetom“ u saradnji sa Gradskom upravom Grada Šapca.

[/read]

Uticaj

Novitas Consult je deo poslovno-socijalnog ambijenta sa stečenim ugledom zbog čega mu se sa poverenjem obraćaju osobe sa invaliditetom i njihove porodice, saradnici, kupci, vladine i nevladine organizacije, što omogućava povezivanje i zajednički rad ka ostvarivim ciljevima stvaranja društva u kome svi njegovi članovi mogu ravnopravno da učestvuju. 

Verifikovanim programima obuka se podstiče i obezbeđuje dostupnost radnog osposobljavanja koje omogućava zapošljavanje, održanje zaposlenja ili promenu karijere osoba sa invaliditetom. Time se na pravi način radi na njihovom osnaživanju uz istovremeni razvoj održivog oblika proizvodnje, brige o životnoj sredini i promociji prava osoba sa invaliditetom.

Svojim radom i angažovanjem svi zaposleni učestvuju, na ravnopravnoj osnovi i sa ravnopravnim učešćem, na buđenje svesti ljudi o osnovnim standardima ljudskih prava, a svojim rezultatima na smanjenje stereotipa i predrasuda, uz ostvarivanje dobrobiti za sve građanke i građane.

Zakonodavni okvir

Donošenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 2009. godine otvorilo je mogućnosti brojnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada i unapređenje kvaliteta rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, uvođenjem značajnog broja zahtevnih standarda koji moraju biti ispunjeni kako bi ono dobilo i zadržalo dozvolu za rad.

Doprinos zakona ogleda se u obavezi svakog poslodavca, osim novoosnovanog preduzeća, da u prvih 24 meseca poslovanja:

 1. zaposli osobu sa invaliditetom, i/ili
 2. učestvuje u podsticanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz finansiranje ovih aktivnosti i to uplatom u budžetski fond u iznosu od polovine prosečne bruto zarade, svakog meseca i za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio, i/ili
 3. u poslovnoj saradnji sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kupi njihove proizvode i usluge u vrednosti od 20 prosečnih bruto zarada kako bi time ispunio svoju zakonsku obavezu zapošljavanja osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci.

Usvojeni pristup je omogućio da osobe sa invaliditetom, kao jedna od društvenih grupa koja je najviše marginalizovana, budu stavljene u fokus celog društva stvarajući pretpostavke za njihovo ekonomsko i socijalno osnaživanje.

Kako se uključiti

Ostvarenje ciljeva i rad Novitas Consult-a možete podržati:

 • Kupovinom proizvoda i usluga, čime jačate finansijsku osnovu za brojnije uključivanje osoba sa invaliditetom u svet rada, sigurnost i trajnost njihovog zaposlenja;
 • Preporukom o saradnji sa Novitas Consult-om svojim kupcima i dobavljačima, kao i drugim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čime se stvara jedinstvena mreža saradnje i podrške;
 • Formiranjem fondova od strane društveno-odgovornih kompanija kojima se može pristupiti bez dugotrajnih administrativnih procedura i koji bi bili dostupni za finansiranje programa obuka i organizaciju radionica na kojima stručna lica Novitas Consult-a rade na razvoju radno-socijalnih veština osoba sa invaliditetom koje su aktivni tražioci posla;
 • Iniciranjem održavanja i učestvovanja na skupovima na kojima se govori o pravima osoba sa invaliditetom i nalaze rešenja problema od važnosti za njihovo šire uključivanje u život zajednice;
 • Objavama na društvenim mrežama, sredstvima informisanja i drugim dostupnim izvorima o osobama sa invaliditetom kao važnom delu ljudskog potencijala;
 • Doniranjem sredstava za učešće zaposlenih osoba sa invaliditetom u kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima, otklanjanju informativnih, građevinskih i arhitektonskih barijera i drugim sličnim aktivnostima.
 • Iniciranjem održavanja i učestvovanja na skupovima na kojima se govori o pravima osoba sa invaliditetom i nalaze rešenja problema od važnosti za njihovo šire uključivanje u život zajednice;
 • Objavama na društvenim mrežama, sredstvima informisanja i drugim dostupnim izvorima o osobama sa invaliditetom kao važnom delu ljudskog potencijala;
 • Doniranjem sredstava za učešće zaposlenih osoba sa invaliditetom u kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima, otklanjanju informativnih, građevinskih i arhitektonskih barijera i drugim sličnim aktivnostima.

Standardi

Novitas Consult je usvojio i primenjuje:

png-transparent-hazard-analysis-and-critical-control-points-certification-food-iso-9000-business-food-text-trademark

Sistem zdravstvene bezbednosti hrane HACCP za pakovanje, prepakivanje, sortiranje voća i povrća.

HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

png-transparent-organization-iso-9000-iso-9001-2015-certification-iso-9001-text-trademark-logo-thumbnail

Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 za pakovanje, prepakivanje, sortiranje voća i povrća, kancelarijskog, reklamnog i potrošnog materijala.

Standard ISO 9001:2015 obezbeđuje logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima kojima se dosledno ostvaruje zadovoljstvo klijenata.

GLOBALGAP-Logo

Standard dobre poljoprivredne prakse GLOBALGAP

Standard GLOBALGAP pruža informacije potrošaču da određeni poljoprivredni proizvod koji kupuje odgovara globalnim zahtevima sigurnosti i pozitivnoj praksi u proizvodnji.

FSSCsquare

Standard FSSC 22000 za bezbednost hrane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI).

Standard FSSC 22000 koristi se u celom lancu snabdevanja hranom kako bi se osigurali standardi i procesi bezbednosti hrane.

Nagrade

Rad i postignuti rezultati preduzeća Novitas Consult prepoznati su i kroz sledeća priznanja:

 • Priznanje za doprinos održivom poslovanju u 2023. dodeljeno na Drugom MAXI Nacionalnom festivalu hrane, u ogranizaciji kompanije Delhaize Srbija.
 • Zlatnu medalju za proizvod suva šljiva na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2023. godine
 • Zlatnu medalju za proizvod suva jabuka-čips na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2023. godine
 • Zlatnu medalju za proizvod suva kruška na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2023. Godine
 • Specijalno priznanje Novitas Consult-u u okviru konkursa Nagrada „Đorđe Vajfert“ za lidere društvene odgovornosti Privredne komore Srbije za 2022. godinu za poseban doprinos podršci i osnaživanju osoba sa invaliditetom;
 • Direktorka Novitas Consult-a Marija Ignjatović jedna je od pobednica nacionalnog konkursa koji je organizovalo JP „Pošta Srbije“ 2022. godine – „100 uspešnih poslovnih žena“  pod sloganom: Najbolje tek dolazi”;
 • Specijalna nagrada i priznanje za posebnu inicijativu i pregalaštvo u preduzetničkom stvaralaštvu u srednjoj i jugoistočnoj Evropi „Stvaratelji za stoleća“ za 2018. godinu, koju su, uz ocenu Komiteta o neophodnosti, ravnopravno dobili i Novitas Consult i direktorka Marija Ignjatović, koja je uspešno, za samo četiri godine dobrim vođenjem poslovanja, značajno razvila rad preduzeća;
 • „Cvet uspeha za ženu zmaja“ za socijalno preduzetništvo u 2017. godini, koji je uručen direktorki preduzeća Mariji Ignjatović, a koji je dodelilo Udruženje poslovnih žena Srbije;